Aanleiding/achtergrond

Primaire aanleiding voor het oprichten van een regionale monodisciplinaire koepelorganisatie van fysiotherapeuten, FysioZorgAmstelland (FZA1) is de veranderende organisatie van de zorg in de regio Amstelland1 als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid.

De afgelopen jaren zijn er multidisciplinaire eerstelijns wijksamenwerkingsverbanden2 (WSV’en) ontstaan.
Deze ontwikkeling houdt direct verband met het toenemende maatschappelijke belang om de gezondheidszorg duurzaam en betaalbaar te maken. Dit kan onder andere via ‘Triple Aim’.

Triple Aim staat voor het gelijktijdig! realiseren van de volgende drie doelstellingen:

 1. Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;
 2. Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie;
 3. Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.
Het is een grote uitdaging om de Triple Aim te realiseren.
De WSV’en zijn goede vehikels voor de Triple Aim-doelstellingen mits geïntegreerde eerstelijnszorg wijkgericht beschikbaar is voor alle burgers en alle eerstelijns zorgverleners kunnen participeren in de multidisciplinaire zorg- en wijkplannen van de diverse WSV’en. Dat is op dit moment nog niet het geval.


Naast het samenwerken op wijkniveau bestaat de wens om te gaan samenwerken op regioniveau. Deze wens sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van de O&I- (Organisatie & Infrastructuur) financiering per 01-01-2019 (zie Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019).

Deze nieuwe financieringsstructuur is opgezet om geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijns zorg te faciliteren en optimaliseren via het financieel ondersteunen van WSV’en. Maar ook om multidisciplinaire eerstelijns regio organisaties te faciliteren door ze financieel te ondersteunen. Op hun beurt kunnen deze regio organisaties de WSV’en ondersteunen, regionale afstemming optimaliseren en één aanspreekpunt en spreekbuis vormen voor overleg met de dominante zorgverzekeraar en andere stakeholders in de betreffende regio. Binnen de regio Amstelland is de opstart van een dergelijke regio organisatie op dit moment actueel.

Bovengenoemde ontwikkeling vraagt om regionale organisatie van de verschillende eerstelijns disciplines en vormt de directe aanleiding van de oprichting van de FZA, zijnde hét aanspreekpunt en dé gemandateerde vertegenwoordiger van de fysiotherapiepraktijken binnen de eerstelijns zorg van de regio Amstelland.

Voor de paramedische dienstverlening betekent bovenstaande ontwikkeling dat niet de fysiotherapeut maar het product fysiotherapie, als onderdeel van wijkgerichte multidisciplinaire eerstelijns zorg, centraal komt te staan om een bijdrage te leveren aan zorg met triple aim als richtsnoer. Dit vraagt om een sterke positionering van de fysiotherapie in de eerstelijnszorg.


1 De FZA vertegenwoordigt fysiotherapeuten/praktijkhouders uit de gemeenten Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, Abcoude, Baambrugge, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart
2 Een multidisciplinair eerstelijns wijksamenwerkingsverband (WVS) is een algemene term voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden die wijkgericht werken zoals een GES (Geïntegreerd Eerstelijns Samenwerkingsverband)

Missie van FysioZorgAmstelland

FZA is hét formele monodisciplinaire regionale samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Amstelland. FZA is zowel hét aanspreekpunt voor stakeholders als dé gemandateerde vertegenwoordiger en belangenbehartiger van haar leden. Alle activiteiten van FZA zijn erop gericht om de positie van de fysiotherapie in de regio Amstelland te versterken.

De aangesloten fysiotherapiepraktijken zijn dé specialist op het gebied van persoonsgerichte fysiotherapie. Deze fysiotherapie sluit aan bij vragen, problemen en verwachtingen van de bewegende mens. De mens die zich, met zijn eigen beweegredenen en bewogenheid, beweegt in zijn eigen leefwereld.

Visie

FZA wil haar missie op de volgende wijze realiseren:

 1. FZA is een monodisciplinaire overkoepelende rechtspersoon van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Amstelland, analoog aan de regio van de huisartsen. Binnen de FZA behouden alle leden hun eigen identiteit.
 2. FZA vertegenwoordigt haar leden, behartigt hun belangen, kan slagvaardig afspraken maken en is dé regionale gespreks- en onderhandelingspartner voor alle relevante stakeholders binnen de regio Amstelland en daarbuiten.
 3. FZA faciliteert haar leden om zowel mono-als multidisciplinair, optimaal samen te kunnen werken binnen de regio Amstelland.
 4. FZA werkt daartoe nauw samen met relevante organisaties/partners, zoals multidisciplinaire eerstelijns WSV’en, de multidisciplinaire eerstelijns regio organisatie in Amstelland, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Zorgverzekeraars waaronder Zorg en Zekerheid (opsomming is niet limitatief).
 5. FZA streeft naar eenheid in verscheidenheid en maakt daarbij gebruik van de kracht van het verschil tussen haar leden.
 6. FZA ondersteunt haar leden door bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe persoonsgerichte zorg- en welzijnsdiensten en -producten. Deze diensten en producten sluiten aan bij populatiegerichte multidisciplinaire zorg- en wijkplannen en zijn afgeleid van de geldende landelijke richtlijnen. FZA is ook richting externen dé partij als het gaat om de ontwikkeling en bepaling van de fysiotherapeutische kwaliteitscriteria.
 7. FZA ontwikkelt waar nodig kwaliteitscriteria voor deelname van haar leden aan de diverse multidisciplinaire zorg- en wijkplannen en kwaliteitsprojecten in de regio Amstelland op niveau van:
  • Generieke en specifieke competenties van de betrokken fysiotherapeuten;
  • Dataverzameling multidisciplinaire zorg- en wijkplannen (niet limitatief);
  • Praktijkorganisatie;
  • Praktijkpand en praktijkoutillage.
 8. FZA onderschrijft de principes van goed bestuur en toezicht zoals beschreven in de Governancecode Zorg uit 2017. FZA vindt het belangrijk om de algemene waarden uit de code, zoals integriteit, aanspreekbaarheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionaliteit, openheid en transparantie, doelgerichtheid en doelmatigheid, na te leven.

Werkwijze

Multidisciplinaire samenwerking
FZA faciliteert mono- en multidisciplinaire samenwerking op basis van behoeften van de leden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het organiseren van (themagerichte) bijeenkomsten.

Diensten en producten
FZA ondersteunt het ontwikkelen en implementeren van nieuwe multidisciplinaire zorg- en wijkplannen en kwaliteitsprojecten.
FZA faciliteert kennisontwikkeling en kennisdeling betreffende mono- en multidisciplinaire samenwerking, door leden voor leden. Hierbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van het digitale platform van het KNGF voor samenwerkingsverbanden.
FZA ondersteunt het generen van data ter evaluatie van de doelmatigheid en kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.